ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 34T2

diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče a dva termostaty

Popis regulace

Verze 34T2 obsahuje tři samostatné regulátory teploty:

1. Diferenční regulátor

Je tvořen výstupním spínacím kontaktem SP1 a teplotními snímači TO a T1. T0 měří teplotu zdroje tepla (např. slunečního kolektoru). Snímač T1 měří teplotu v regulovaném tepelném spotřebiči, který se ovládá spínacím kontaktem SP1.

Zvýší-li se teplota T0 ve zdroji tepla o nastavenou diferenci nad teplotu T1, pak zapne oběhové čerpadlo a spotřebič SP1 se začne ohřívat. Ohřev probíhá do doby než SP1 dosáhne teploty maximální (požadované) nebo do té doby, kdy rozdíl teplot ve zdroji tepla (T0) a teploty T1 poklesne pod nastavenou teplotní diferenci. Regulace teploty na rozhraní těchto stavů pak probíhá ještě podle teplotního driftu, který je pevně naprogramován na 1°C a jehož úkolem je zabránit rozkmitání regulované soustavy.

Regulace pracuje s desetinami °C, ale protože údaj o teplotě má jen informativní chrarakter, je teplota zobrazovaná displejem zaokrouhlena na celé °C.

HAVARIJNÍ PROVOZ - při překročení teploty T0 nad 98°C se spotřebič SP1 zapne pokud je nastaven v automatickém provozu bez ohledu na okamžitý stav regulace.

2. Termostaty I a II

Tvoří teplotní snímač T2(T3) a spínací kontakt SP2 (SP3).

Spínací kontakt SP2 (SP3) je sepnutý dokud teplota T2(T3) nedosáhne maximální teploty. Spínač SP2(SP3) se opět sepne až po poklesu teploty T2(T3) pod (t maximální - diference termostatu).

Při závadě teplotního snímače nebo poruše vedení k němu, zelená LED rychle bliká a pokud má být právě zobrazena tato teplota, tak se na displeji zobrazí 00 (na rozdíl od zobrazení teploty 0°C, kdy svítí jen jedna nula).

Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.