ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 34T1

diferenční regulátor teploty dvou tepelných spotřebičů a jednoho termostatu

Popis regulace

Verze 34T1 obsahuje tři samostatné regulátory teploty:

 1. Diferenční regulátory
 2. jsou tvořeny výstupním spínacím kontaktem SP1(SP2) a teplotními snímači TO a T1, a T2. T0 měří teplotu zdroje tepla (např. slunečního kolektoru). Snímač T1 (T2) měří teplotu v regulovaném tepelném spotřebiči, který se ovládá spínacím kontaktem SP1(SP2).

  Zvýší-li se teplota T0 ve zdroji tepla o nastavenou diferenci nad teplotu T1(T2), pak zapne oběhové čerpadlo a spotřebič SP1(SP2) se začne ohřívat. Ohřev probíhá do doby než SP1(SP2) dosáhne teploty maximální (požadované) nebo do té doby, kdy rozdíl teplot ve zdroji tepla (T0) a teploty T1(T2) poklesne pod nastavenou teplotní diferenci. Regulace teploty na rozhraní těchto stavů pak probíhá ještě podle teplotního driftu, který je pevně naprogramován na 1°C a jehož úkolem je zabránit rozkmitání regulované soustavy.

  Regulace pracuje s desetinami °C, ale protože údaj o teplotě má jen informativní chrarakter, je teplota zobrazovaná displejem zaokrouhlena na celé °C.

  HAVARIJNÍ PROVOZ - při překročení teploty T0 nad hodnotu nastavenou v servisní nabídce nebo při závadě snímače T0 začne regulace fungovat podle podmínek přednastavených montážní firmou.

 3. Termostat
 4. tvoří teplotní snímač T3 a spínací kontakt SP3.

  Spínací kontakt SP3 je sepnutý dokud teplota T3 nedosáhne maximální teploty. Spínač SP3 se opět sepne až po poklesu teploty T3 pod (t maximální - diference termostatu).

  V servisní nabídce však může montážní firma nastavit opačné spínání kontaktu SP3.

Při závadě teplotního snímače nebo poruše vedení k němu, zelená LED rychle bliká a pokud má být právě zobrazena tato teplota, tak se na displeji zobrazí 00 (na rozdíl od zobrazení teploty 0°C, kdy svítí jen jedna nula).

Při závadě čidla se regulace zachová podle nastavení montážní firmou.

V režimu nastavení u LED T0 lze nastavit rychlost přepínání měřených teplot (T0,T1,T2 a T3). Při zadání hodnoty 60 je tato funkce vyřazena.

Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.