ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 24

diferenční regulátor teploty pro dva tepelné spotřebiče ze dvou zdrojů tepla

Jsou to vlastně dva na sobě nezávislé diferenční regulátory (2x verze 12) v jednom přístroji.

Lze je použít i pro ohřev jednoho spotřebiče (např. bazénu) ze dvou zdrojů tepla (např. ze slunečních kolektorů a z plynového kotle). Pro tyto účely je však výhodnější použít regulátor RSO99 verze 045 nebo 046.

Popis regulace

Teplotní snímač T0 měří teplotu zdroje tepla (např. na slunečním kolektoru). Snímač T1 měří teplotu v regulovaném tepelném spotřebiči SP1.

Pokud je zvolen automatický provoz, pak se regulátor chová jako diferenční.

Zvýší-li se teplota T0 ve zdroji tepla o nastavenou diferenci nad teplotu T1, pak zapne oběhové čerpadlo a spotřebič SP1 se začne ohřívat. Ohřev probíhá do doby než SP1 dosáhne teploty maximální (požadované) nebo do té doby, kdy rozdíl teplot ve zdroji tepla (T0) a teploty T1 poklesne pod nastavenou teplotní diferenci. Regulace teploty na rozhraní těchto stavů pak probíhá ještě podle teplotního driftu, který je pevně naprogramován na 1°C a jehož úkolem je zabránit rozkmitání regulované soustavy.

Možné nastavení u regulovaného spotřebiče

Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.