ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 12

diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče

Popis regulace

Teplotní snímač T0 měří teplotu zdroje tepla (např. na slunečním kolektoru). Snímač T1 měří teplotu v regulovaném tepelném spotřebiči SP1.

Pokud je zvolen automatický provoz, pak se regulátor chová jako diferenční.

Zvýší-li se teplota T0 ve zdroji tepla o nastavenou diferenci nad teplotu T1, pak zapne oběhové čerpadlo a spotřebič SP1 se začne ohřívat. Ohřev probíhá do doby než SP1 dosáhne teploty maximální (požadované) nebo do té doby, kdy rozdíl teplot ve zdroji tepla (T0) a teploty T1 poklesne pod nastavenou teplotní diferenci. Regulace teploty na rozhraní těchto stavů pak probíhá ještě podle teplotního driftu, který je pevně naprogramován na 1°C a jehož úkolem je zabránit rozkmitání regulované soustavy.

U regulovaného spotřebiče lze nastavit:

Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.